Eneso - solární panely
Eneso Služby Eneso Dotace Zelená úsporám Partneři Eneso Eneso Reference Eneso Kontakty

Informace o programu Zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a využití obnovitelných zdrojů na vytápění v rodinných a bytových domech

Základní informace

Zaměření programu Zelená úsporám

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vytápění (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory), ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.
V Programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu či instalace ekologického vytápění v panelových domech.

Trvání programu

Prostředky mohou být čerpány v průběhu celého období tzn. od vyhlášení programu do 31. prosince 2012.
Žádosti o podporu budou přijímány do 30. června 2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků programu.

Lhůty a termíny

V rámci Programu se podporují pouze žádosti na projekty, jejichž realizace byla dokončena až po 1. dubnu 2009. Rozhodující datum je datum kolaudace, datum podání oznámení o užívání stavby nebo datum vystavení předávacího protokolu dodavatelskou firmou.
V případě více dodavatelů v rámci projektu je rozhodujícím datem převzetí poslední části projektu, která je nutná pro splnění podmínek Programu v dané oblasti podpor.

Základní členění programu Zelená úsporám

A) Úspory energie na vytápění

A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení)
A.2.1. Zateplení vnějších stěn
A.2.2. Zateplení střechy nebo nejvyššího stropu
A.2.3. Zateplení stropu nevytápěného sklepa, podlahy nad zeminou nebo nevytápěným prostorem, stěn mezi vytápěným a nevytápěným prostorem
A.2.4. Výměna oken
A.2.5. Pořízení systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

B) Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu

C) Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
C.1.1. Zdroje na biomasu
C.1.2. Tepelná čerpadla
C.1.2.1. Země-voda
C.1.2.2. Vzduch-voda
C.1.2.3. Voda-voda
C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
C.2.1. Zdroje na biomasu v novostavbách
C.2.2. Tepelná čerpadla v novostavbách
C.2.2.1. Země-voda
C.2.2.2. Vzduch-voda
C.2.2.3. Voda-voda
C.3. Instalace solárně-termických kolektorů
C.3.1. Solárně-termické systémy užívané pouze pro celoroční ohřev teplé vody
C.3.2. Solárně-termické systémy užívané pro celoroční ohřev teplé vody a přitápění

D) Dotační bonus za vybrané kombinace opatření

Pro koho je program určen
• Fyzické osoby (rodinné i bytové domy),
• Společenství vlastníků bytových jednotek,
• Bytová družstva,
• Města a obce (včetně městských částí),
• Podnikatelské subjekty,
• Další právnické osoby

Důležité vymezení
Ve všech oblastech a podoblastech podpory jsou oprávněnými žadateli vlastníci rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie, pouze v oblasti podpory C mohou být žadateli i vlastníci bytových domů postavených v jedné z typizovaných konstrukčních soustav panelové technologie (konkretizováno v příloze 2 v Příručce pro žadatele na www.zelenausporam.cz).

Administrace programu Zelená úsporám

Žádat o dotaci v rámci Programu „Zelená úsporám“ je možné před realizací i po realizaci opatření. Žadatel má nárok na přiznání podpory, pokud splňuje všechny podmínky jednotlivých oblastí podpory, včetně termínu ukončení realizace opatření po 1.dubnu 2009.
Žádat o poskytnutí podpory lze prostřednictvím vyplnění formuláře, který je k dispozici na stránkách Programu www.zelenausporam.cz. Na stejných stránkách jsou k dispozici i pokyny pro správné vyplnění formuláře a požadované přílohy k žádosti.

Termín podání žádosti

Podání žádosti před zahájením realizace
lze jen na základě ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení. Dotace je v tomto případě přiznaná po ukončení akce a doložení požadovaných příloh.

Podání žádosti po ukončení realizace
žádost o podporu lze podat do 12 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu, nejpozději do 30. 6. 2012. V případě vyčerpání finančních prostředků si SFŽP vyhrazuje právo vyhlásit termín ukončení podávání žádostí dříve.

Doba účinnosti Rozhodnutí pro jednotlivé oblasti podpory
A - 18 měsíců,
B - 24 měsíců,
C - 6 měsíců,
(maximálně však do 31. 12. 2012).


Tel: +420 605 502 676  |  Email: alois.tipek@eneso.cz  |  Web: www.eneso.cz


 Copyright © 2010-2011 Jiří Novák 
Záložní zdroje Astip  Skateshop, Skate Shop  Dobrý instalatér  ODKAZY